-Com es determina la pensió d’aliments?

LA PENSIÓ ALIMENTS: Es configura com una obligació per part del progenitor que no ostenti la custòdia dels fills menors d’edat per tal de satisfer les necessitats ordinàries dels mateixos.

Cal diferenciar les despeses ordinàries de la pensió d’aliments amb les despeses extraordinàries (despeses mèdiques, ortodòncia, etc), que també s’hauran de regular.

Com es determina la pensió d’aliments? Aquest és el punt on en la majoria de procediments civils de guarda i custòdia, de separació, divorci o extinció de parella de fet amb l’existència de fills menors d’edat existeix un conflicte de parts.

Convé recordar, que en aquests procediments on cal determinar la pensió d’aliments impera el principi favor filii o interès superior del menor.

Convé destacar que els progenitors, en virtut de les seves responsabilitats parentals tenen l’obligació de prestar aliments als fills.

En aquest sentit, es tenen en compte diferents criteris a l’hora de determinar la quantitat de la pensió d’aliments, entre els quals destaca el principi de proporcionalitat, i que es divideix, entre altres:

1) Necessitats dels menors.

2) Capacitat econòmica de l’obligat al pagament (progenitor no custodi).

3) Capacitat econòmica del progenitor custodi.

 

En el despatx d’advocats a Sant Feliu de Guíxols, tractem assumptes de dret civil i família amb total discreció i analitzem cas per cas, quina és la solució més òptima per el client per tal de regular de la forma més viable una situació delicada com és l’extinció de la parella, ja sigui matrimonial o de fet.

 

CONTACTI AMB NOSALTRES

TORNAR AL ÍNDEX DEL BLOG