-El progenitor no custodi desatén completament totes les seves obligacions envers els fills en comú. Què puc fer per adoptar les decisions importants sense dependre del seu consentiment?

Segons l’article 233-8 del Codi Civil de Catalunya (CCC), el divorci o la separació judicial no alteren les responsabilitats que els progenitors tenen envers els fills d'acord amb l'article 236-17.1 CCC. Aquest últim article estableix que els progenitors, en virtut de les seves responsabilitats parentals, han de tenir cura dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure amb ells, educar-los i proporcionar-los una formació integral.

L’exercici de la potestat parental i la guarda i custodia dels fills, ve determinada per la forma convinguda per els progenitors en el pla de parentalitat, el qual, haurà de ser sotmès a aprovació judicial, amb intervenció del Ministeri Fiscal, donada la particularitat de l’existència de menors d’edat. En defecte d’acord, o acord en perjudici de l’interès dels menors, és la pròpia autoritat judicial la que determinarà, la forma d’establir les responsabilitats parentals.

L’article 236-11.6 estableix que el progenitor que exerceix la potestat parental, necessita el consentiment exprés o tàcit de l'altre per a decidir el tipus d'ensenyament dels fills, canvi de domicili, actes d'administració dels seus béns, i demés decisions rellevants que ve establint la jurisprudència.

En algunes ocasions, ens trobem davant la desagradable situació, que l’altre progenitor, desatén completament les seves obligacions respecte els fills, fins el punt de no intervenir en cap àmbit de la vida dels menors.

Què puc fer per no dependre de l’altre progenitor en la presa de decisions?

-Sol•licitar a l’autoritat judicial que atribueixi exclusivament la pàtria potestat del menor al progenitor custodi. Quan el progenitor no custodi, desatén, en sentit ampli, les seves obligacions com a progenitor, l’altre pot sol•licitar per part de l’autoritat judicial la seva atribució exclusiva, en virtut del principi d’interès superior del menor, sempre i quan, es provi suficientment la total desatenció per part de l’altre progenitor, i que això comporti un perjudici al menor.

Tot i l’adopció d’aquesta atribució exclusiva, cal tenir present, que això no eximeix al progenitor custodi del deure d’informació al progenitor no custodi.

 

Des de Roura Advocats, som conscients que els assumptes de família son delicats, i és per això, que tractem els assumptes analitzant el cas particular de la millor forma possible, per tal d’intentar trobar la millor solució al conflicte parental. Ens trobareu com advocats de família, en el despatx professional Roura Advocats ubicat a Sant Feliu de Guíxols.  

 

CONTACTI AMB NOSALTRES

TORNAR AL ÍNDEX DEL BLOG