-A QUÈ TINC DRET SI HA FINALITZAT EL MEU CONTRACTE DE TREBALL TEMPORAL?

Sovint hi ha la creença generalitzada que un treballador temporal té menys drets que un treballador fix o que finalitzat el contracte no es té dret a percebre res més que els dies treballats durant el mes en què finalitza el contracte. Això no és així. S’ha d’estudiar cada cas en concret.

Aquesta situació de desconeixement per part dels treballadors fomenta la pràctica, tan habitual de les empreses, de no pagar tot allò que per dret correspon al treballador quan finalitza el contracte de treball temporal.

LLAVORS, A QUÈ TINC DRET QUAN FINALITZA EL MEU CONTRACTE TEMPORAL DE TREBALL?

 Quan aquest finalitza tens dret a rebre la quitança (més conegut com a “finiquit”) juntament amb una indemnització.

o PERÒ, QUÈ ÉS LA QUITANÇA I QUÈ INCLOU?

La quitança és el document a través del qual es salden tots els conceptes pendents de liquidar. En finalitzar una relació laboral el treballador sempre té dret a rebre la quitança. Els conceptes pendents d'incloure a la quitança i més habituals són: les vacances generades durant el temps treballat i no gaudides pel treballador abans de la finalització del contracte; la part proporcional de les pagues extres, quan aquestes no es cobrin de forma prorratejada en la nòmina de cada mes; els dies treballats del mes corrent; les hores extres realitzades i pendents d’abonar; els plusos pendents de cobrar, entre altres.

o I QUÈ ÉS LA INDEMNITZACIÓ I QUIN IMPORT M’HAN DE PAGAR?

La indemnització pot entendre’s com una compensació que s'estableix per llei a la qual el treballador hi té dret per motiu de la finalització del contracte per causes alienes al mateix treballador. No hi tindrem dret si la causa de l'extinció del contracte és imputable al treballador, com ho és per exemple, per baixa voluntària del treballador o per acomiadament disciplinari procedent. Sí que hi tindrem dret si és per finalització del contracte temporal (per final d’obra o servei o per venciment de la data del contracte temporal).

L’import de la indemnització és la quantitat equivalent que correspondria de pagar 12 dies de salari per cada any treballat. Per exemple, si tenim subscrit un contracte temporal de 6 mesos de durada, ens correspondrà per llei una indemnització equivalent a 6 dies de salari.

Per altra banda, l’empresa té l’obligació de comunicar per escrit, amb 15 dies de preavís a la data prevista de finalització del contracte, si dóna per finalitzat el contracte o concedeix una renovació, sempre que es tracti d’un contracte temporal amb una durada superior a un any, o inferior, en el supòsit que així s’estableixi en el Conveni Col•lectiu aplicable. Si l’empresa no compleix amb aquesta obligació en temps i forma, el treballador té dret a rebre una indemnització equivalent a 15 dies de salari.

 

A Roura Advocats assessorem i tramitem, entre altres, assumptes laborals. Oferim un servei de confiança, professional i de màxima confidencialitat. Si ha finalitzat el seu contracte de treball o l’han acomiadat i, no sap si l’empresa li ha pagat tot allò que li pertoca, contacta amb nosaltres. Resoldrem els seus dubtes i reclamarem a l’empresa tot allò que li correspon. No deixi que prescrigui la seva acció de reclamació.

 

CONTACTI AMB NOSALTRES

TORNAR AL ÍNDEX DEL BLOG